Algorithm of Dnister PSPP base GNSS network optimization

Geodesy, Architecture & Construction
Proceedings of the 8th International Youth Science Forum "Litteris et Artibus", November 22–24, 2018, Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2018, pp. 41–46

Authors

First and Last Name Academic degree E-mail Affiliation
Mychailo Duma No duma.myk [at] gmail.com Department of Higher Geodesy and Astronomy, Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine

I and my co-authors (if any) authorize the use of the Paper in accordance with the Creative Commons CC BY license

First publshed on this website: 31.10.2018 - 00:24
Abstract

The goal of this study is the development of conceptual frameworks and proposals to optimize the geometry of Dnister PSPP base GNSS network and to identify ways for improving the accuracy of GNSS measurements for maximum control.

References

[1] Yu. Bisovetskiy, K. Tretyak and E. Shchuchik, “Avtomatizatsiya geodezicheskikh nablyudeniy za gidrotekhnicheskimi sooruzheniyami gidroelektrostantsiy Ukrgidroenergo,” [Automation of geodetic observations of hydraulic structures of «Ukrhydroenergo» hydroelectric power stations], Gіdroenergetika Ukraini [Hydropower of Ukraine], no. 2, 2011, pp. 45-51.

[2] O. Galaganov, T. Guseva and L. Labuntsova, “Geodinamіchniy monіtoring іz zastosuvannyam suputnikovikh tekhnologіy deyakikh rayonіv AYES,” [Geodynamic monitoring using satellite technology some nuclear areas] in Zbіrnik materіalіv IKh-go mіzhnarodnogo naukovo-tekhnіchnogo simpozіumu "Geoіnformatsіyniy monіtoring navkolishnogo seredovishcha [Proceedings of the IX-th International scientific and technical symposium "Geoinformation monitoring of environment], 2004, pp. 46-48.

[3] M. Duma and I. Savchin, “Optimіzatsіya konfіguratsіi ta rozmіshchennya punktіv opornoi GNSS-merezhі Dnіstrovskoї GAYeS,” [Optimizing configuration and placement of items GNSS reference network Dniester PSP] in Mіzhnarodna Naukovo-Tyekhnіchna Konfyeryentsіya Molodikh Vchyenikh «GeoTerrace-2016» [Conf. proc. International Scientific Conference of Young Scientists «GeoTerrace-2016»], 2016, pp. 68-71.

[4] I. Sіdorov, S. Perіy and V. Sarnavskiy, “Viznachennya rukhіv zemnoї poverkhnі v rayonі Dnіstrovskoї GAYES suputnikovimi ta nazemnimi metodami,” [Determination of the earth surface movements in areas оf Dniester GNSS using satellite and ground geodetic methods]. Geodinamіka [Geodynamics], 2015, pp.15-25.

[5] K. Tretyak and I. Sidorov, “Optymizacija pobudovy geodezychnoi' merezhi Dnistrovs'koi' GAES suputnykovymy radionavigacijnymy tehnologijamy,” [Optimization of building geodetic network of the Dniester HPPS satellite radio navigation technologies]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva [Modern achievements in geodetic science and industry], Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2005, pp. 207-219.

[6] K. Tretyak and I. Sіdorov, “Sumіsne opratsyuvannya suputnikovikh і nazemnikh geodezichnikh vimіrіv visokotochnoї merezhі budіvnitstva Dnіstrovskoї GAYES,” [Co-processing of satellite and ground-based measurements of high precision geodetic network construction of the Dniester PSP]. Vіsnik geodezії ta kartografії [Journal of Geodesy and Cartography], no. 3(78), 2012, pp. 6-9. 

[7] K. Tretyak, “Planuvannya ta optimіzatsіya GPS – vimіrіv u geodezichnikh merezhakh,” [Planning and optimization of GPS – measurements in geodetic networks]. Vіsnik geodezії ta kartografії [Journal of Geodesy and Cartography], no. 3(18), 2000, pp. 7-13.

[8] J. Berne´ and S. Baselga, “First-order design of geodetic networks using the simulated annealing method,” Journal of Geodesy, no. 78, 2004, pp. 47-54.

[9] E. Grafarend, “Optimization of geodetic networks,” Bolletino di Geodesia a Science Affini, no. 33, 1974, pp. 351-406.

Official paper