Recycled sewage sludge as part of organic-mineral fertilisers – a comprehensive solution to the use of local raw materials

Ecology and sustainable development. Environmental protection
Proceedings of the 2nd International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering»: June 24–28, 2019, Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2018, pp. 348–349

Authors

First and Last Name Academic degree E-mail Affiliation
Maryna Aksylenko Ph.D. maryakxil [at] gmail.com V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine
Kyiv, Ukraine
Vitaly Yevdokymenko Ph.D. vay.77 [at] ukr.net V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine
Kyiv, Ukraine
Tatiana Tkachenko Ph.D. ttv13ttv [at] gmail.com V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine
Kyiv, Ukraine
Dmytro Kamenskyh Ph.D. kam04 [at] ukr.net V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine
Kyiv, Ukraine
Volodymyr Kashkovsky Ph.D. kash54vik [at] gmail.com V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine
Kyiv, Ukraine

I and my co-authors (if any) authorize the use of the Paper in accordance with the Creative Commons CC BY license

First published on this website: 10.04.2019 - 16:08
Abstract

Combined granular organo-mineral fertilisers with durable action were created. They consist of sewage sludge, ash residues, processing plant waste, humic substances. Obtained granular organo-mineral fertiliser enabled to enhance mineral nutrition, especially phosphoric, the main grain culture – winter wheat and corn.

References

[1] N.А. Meshkova-Klimenko, S.М. Epoyan, М.D. Homelya, V.І. Nezdoyminov, V.М. Chernyshev, V.I. Kashkovsky, А.О. Kavits’ka, S.К. Smolin, V.О. Yevdokymenko, Intensyfikatsia technologichnyh protsesiv kompleksnogo ochyschennya stichnyh vod promyslovo-urbanistychnyh tsentriv. Kyiv: LLC « Exclusiv», 2013.

[2] V.I. Kashkovsky, V.A. Yevdokymenko, D.S. Kamensky, T.V. Tkachenko, V.V. Vakhrin, “Complex technology for processing some organоmineral waste,” Science and Innovation, vol. 13, no. 3, pp. 51-61, 2017. doi: https://doi.org/10.15407/scine13.03.051

[3] V.A. Yevdokymenko, T.V. Tkachenko, D.S. Kamensky, M.D. Aksylenko, and V.I. Kashkovsky, “Silʹsʹkohospodarsʹki ta antropohenni vidkhody – tsinne vidnovlyuvane syrovynne dzherelo,” In proc. ІІІ Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya "Suchasni problemy pryrodnychykh nauk: teoriya, praktyka, osvitni novatsiyi (do 85-richchya pryrodnycho-heohrafichnoho fakulʹtetu)", Nizhyn, 2018, pp. 297-299.

[4] Z.M. Hrytsaienko, A.O. Hrytsaienko, and V.P. Karpenko, Metody biolohichnykh ta ahrokhimichnykh doslidzhen roslyn i hruntiv [Methods of biological and agrochemical studies of plants and soils]. Kyiv: ZAT «Nichlava», 2003.

Official paper