Research of the calorific value of dried alcohol distillery stillage

Alternative and non-conventional energy sources
3rd International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering»: Proceedings – June 21–24th, 2021, Lviv, Ukraine – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2021, pp. 200–201

Authors

First and Last Name Academic degree E-mail Affiliation
Oleksandr Ivashchuk Ph.D. oleksandr.s.ivashchuk [at] lpnu.ua Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine
Volodymyr Atamanyuk Sc.D. volodymyr.m.atamaniuk [at] lpnu.ua Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine
Roman Chyzhovych No roman.chyzhovych.mnxt.2020 [at] lpnu.ua Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine
Tetiana Kuzminchuk No tetiana.kuzminchuk.mnxt.2020 [at] lpnu.ua Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine
Roman Zherebetskyi No roman.zherebetskyi.xr.2018 [at] lpnu.ua Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine
Sofiia Kiiaieva No sofiia.kiiaieva.xt.2018 [at] lpnu.ua Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine

I and my co-authors (if any) authorize the use of the Paper in accordance with the Creative Commons CC BY license

First published on this website: 29.04.2021 - 16:08
Abstract

The calorific value of dried corn alcohol distillery stillage was determined. The obtained data have shown a prospect for using distillery stillage as solid fuel.

References
  1. Beltran, F. J. et al. (2001). Treatment of high strength distillery wastewater (cherry stillage) by integrated aerobic biological oxidation and ozonation. Biotechnology Progress, 17(3), 462–467.
  2. Nataraj, S. K., Hosamani, K. M., & Aminabhavi, T. M. (2006). Distillery wastewater treatment by the membrane-based nano-filtration and reverse osmosis processes, Water Research, 40(12), 2349–2356.
  3. Mazur, A.H., Tsikhanovska, V.M. & Hontaruk, Ya.V. (2013). Perspektyvy vyrobnyctva biogazu na spyrtovykh zavodax Vinnyckoyi oblasti. Naukovі pracі Іnstitutu bіoenergetichnih kul'tur і cukrovykh burjakіv: zb. nauk. prac, 19, 245-249.
  4. Hizhnjak, M.І. & Cion’, N.І. (2010). Spirtova barda yak cìnna kormova dobavka j organìchne dobrivo u sìl’skomu gospodarstvì. Ribogospodars’ka nauka Ukrajiny, 2, 122-130.
  5. Obodovych, A. & Sydorenko, V. (2010). Barda spirtovyh zavodov – cennyj othod dlia proizvodstva kormovyh drozhzhej i betona. Keramіka: Nauka І Zhittja, 4(29), 15-19. doi: 10.26909/csl.4.2015.2
  6. Golub, N.B. & Potapova, M.V. (2018). Tehnologiya oderzhannya biogazu z pislyaspyrtovoyi bardy. Vіdnovljuvana energetyka, 2, 70-77.
  7. Roik, M.V., Sinchenko, V.M., Fuchylo Ya.D. et al. (2015). Energetychna verba: tehnologiya vyroschuvannya ta vykorystannya. Vinnycya: Niland-LTD.
  8. DSTU EN 14774-2:2013 (2015). Tverde bіopalivo. Viznachennja vmіstu vologi. Kyiv: Minekonomrozvytku Ukrajiny.
  9. DSTU EN 14918:2016 (2016). Tverde biopalivo. Metod viznachennya teplotvornoyi zdatnosti. Kyiv: Minekonomrozvytku Ukrajiny.
  10. Khivrych, O.B., Kvak, V.M., Kas’kiv V.V., Mamajsur, V.V. & Makarenko, A.S. (2011). Energetychni roslyny yak alternatyva tradycijnym vydam palyva. Agrobiologiya, 6, 153–156
Official paper