Approbation of Cavitation and Flotation Separation Technology of Heterogeneous Liquid Phase Environments

Zynoviy Znak1 znak_zo@ukr.n
Yuriy Sukhatskiy2 sukhatsky [at] i.ua
Olga Zin3 zin [at] point.lviv.ua
Roman Mnykh4 mnyhr [at] ukr.net
  1. Chemistry and Chemical Technology of Inorganic Substances Department, National University «Lviv Polytechnic», Ukraine, Lviv, S.Bandera Str., 12
  2. Chemistry and Chemical Technology of Inorganic Substances Department, National University «Lviv Polytechnic», Ukraine, Lviv, S.Bandera Str., 12
  3. Chemistry and Chemical Technology of Inorganic Substances Department, National University «Lviv Polytechnic», Ukraine, Lviv, S.Bandera Str., 12
  4. Chemistry and Chemical Technology of Inorganic Substances Department, National University «Lviv Polytechnic», Ukraine, Lviv, S.Bandera Str., 12
Abstract 

The concept of cavitation and flotation technology to separate heterogeneous liquid-phase environments was proposed. It implements the principle of the chemical-technological systems synthesis. The results of approbation of this technology in various industrial processes: sulfuric ore enrichment; intensification of regeneration stage of used absorbent solution from purification process of exhaust gases formed in the calcination furnaces of metatitanic acid paste from SO2; separation of kaolin slurry; extraction of sodium oxalate from liquid wastes of leather industries; separation of the insoluble residue during dissolution of langbeinite ore. High efficiency of the developed technology was shown

References 

[1] Z. О. Znak, Yu. V. Sukhatskii, R. V. Mnykh, "Rozroblennia kavitatsiino-flotatsiinoho protsesu ochyshchennia stichnykh vod v aspekti realizatsii suchasnykh kontseptsii syntezu khimiko-tekhnolohichnykh system" [“Development of cavitation-flotation wastewater treatment process in terms of implementing modern concepts of the synthesis of chemical-technological systems”], Visnyk Natsionalnoho universitetu "Lvivska politekhnika" - Proceedings of the National University "Lviv Polytechnic", № 787, s. 75-79, 2014.
[2] Z. О. Znak, Yu. V. Sukhatskii, R. V. Mnykh, "Doslidzhennia zalezhnosti efektyvnosti roboty hidrodynamichnoho strumenevoho kavitatora vid konstruktyvnykh parametriv kavituvalnoho elementa" [„Investigation of dependence of the efficiency of the hydrodynamic jet cavitator from design parameters of cavitation element”], Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh - The vibrations in engineering and technology, № 2 (78), s. 18-26, 2015.
[3] Z. Znak, Yu. Sukhatskiy, "The Brandon method in modelling the cavitation processing of aqueous media", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 3/8 (81), pp. 37-42, 2016.
[4] Yu. V. Sukhatskii, "Doslidzhennia efektyvnosti kavitatsiino-flotatsiinoi tekhnolohii ochyshchennia ridkofaznykh seredovyshch vid dyspersnykh chastynok" [“Investigation of efficiency of cavitation-flotation technology purification of liquid phase environments from dispersed particles”], Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy - Scientific Journal NLTU of Ukraine, Vyp. 26.4, s. 295-303, 2016.
[5] Yu. N. Lunkova, N. V. Khaber, "Proyzvodstvo kontcentrirovannykh kaliinykh udobrenii iz
polimineralnykh rud" [“Production of concentrated potash from multimineral ore”], 158 s., 1980.